Montessoriskolen i Stavanger ble virkelighet takket være initiativtakere som hadde ønske om å bidra til samfunnet ved å tilby utdanningstjenester gjennom verdensomspennende anerkjent pedagogikk. Investorene har siden starten av 2000-tallet vært bevisst sin støtte til tilbud for barn og unge i form av leksehjelp, rådgivning, ekstraundervisning og mulighet for deltakelse i sosiale fritidsaktiviteter. Målet har vært økt deltakelse i samfunnet og motivasjon for videre utdanning. Med gode erfaringer og positive tilbakemeldinger fra bydeler, kommune og myndighetene, ønsket de å ta dette et steg videre.

I tillegg til å anvende sin internasjonale erfaring innen dette feltet, samt være i dialog med liknende prosjekter i innland og utland, var prosjektet Montessoriskolen i Stavanger et faktum. Den globale tenkingen rundt respekten og omsorgen for alt liv rundt oss, der etiske verdier blir helt sentrale, innebærer en atmosfære fri for fordommer uansett bakgrunn, tro, livssyn og ståsted. Dette går som en rød tråd også i Maria Montessori’s budskap; “Fred blant menneskene”.

Montessoriskolen i Stavanger ble et nytt tilskudd i Montessori-familien, etter søsterselskapene Drammen Montessoriskole og Drammen Montessoribarnehage sin åpning i 2013, da den ble kjøpt opp av investorene og nyåpning av grunnskolen var på plass høsten 2016.

Montessoriskolen i Stavanger tror på at det å gi det lille ekstra av kjærlighet, omsorg og oppmerksomhet, er nettopp det viktige bidraget som kan få barnet til å utnytte sitt fulle potensiale, både for seg selv og menneskene rundt seg. På lik linje med Montessoripedagogikken, har investorene alltid hatt troen på at veien til en fredeligere verden går gjennom fredelig sameksistens, åpensinnet dialog og nettopp utdanning.

Montessoripedagogikken er et spennende alternativ til den tradisjonelle skolen, hvor man fokuserer på det enkelte barnet og dets ressurser, samtidig som mellommenneskelige egenskaper og selvstendighet blir tillagt stor vekt. Investorenes viktigste kriterium har helt fra starten vært at dette skal være en nonprofit virksomhet, der eventuelt overskudd alltid kommer elevene til gode, og eiere på ingen måte har anledning til å ta utbytte.

Montessoriskolen i Stavanger har bl.a. som formål å fremme montessorifilosofien i Norge i tråd med AMIs prinsipper. Organisasjonen Association Montessori Internationale, stiftet av Maria Montessori selv i Amsterdam i 1929, har som hovedoppgave å føre en korrekt tolkning av Montessoris pedagogikk og å utdanne pedagoger i montessorimetoden.

Skolen baserer sin drift på Friskoleloven og Opplæringsloven, og undervisningen drives etter kompetansemålene i Læreplan for montessoriskolen. Denne integrerer mål fra Kunnskapsløftet og mål direkte relatert til montessorimateriell og aktuelle arbeidsformer.

Montessoriskolen i Stavanger AS er sammen med Drammen Montessoriskole AS og Drammen Montessoribarnehage AS en del av utdanningskonsernet Norlights Education AS.