OM OSS

Om Oss

Montessoriskolen i Stavanger er en ny og moderne barneskole som den eneste med montessoripedagogikk i Stavanger. Skolen har bl.a. som formål å fremme montessorifilosofien i Norge, men også tilpasse montessorifilosofien til moderne læringsprinsipper som anvendes på andre utdanningsnivåer (som ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter). Montessoriskolen i Stavanger starter undervisningen i august 2016 for elever på 1-5 trinn i midlertidige lokaler i Skipsbyggergt 19 (v/Buøy skole), 4077 Hundvåg - før vi flytter inn i nye moderne lokaler over nyttår i Nådlandskroken.

Montessoripedagogikken bidrar til at eleven selv aktivt søker og mottar kunnskap. Man ser at montessorielever beholder entusiasmen til det å lære og utvikler tilpasningsdyktighet og selvstendighet. Det utvikles forståelse for alle fagenes gjensidige avhengighet og samhørighet. Elevenes kreativitet og forestillingsevne blir stimulert gjennom tverrfaglig tilnærming i alle fag, dette inkluderer også forming, drama og musikk.


Hvilke mål har Montessoriskolen i Stavanger satt seg?

Montessoriskolen i Stavanger skal sørge for at de ansatte lærere kan etterutdanne seg i henhold til oppsatte visjoner og mål med undervisningen. Montessoriskolen i Stavanger skal gi elevene tilstrekkelig kvalitativ og kvantitativ undervisning slik at de maksimalt kan utnytte sine sensitive perioder. Montessoriskolen i Stavanger skal gi undervisning i IKT slik at datakunnskap tidlig kan bli et naturlig redskap i kommunikasjon og søking etter fakta. IKT skal også brukes i utregninger, prosjektarbeid og prosjektfremvisninger. Montessoriskolen i Stavanger vil tilstrebe å formidle sammenhengen mellom menneskets evolusjonistiske, sosiale og kulturelle utvikling og forståelse for naturens rammebetingelser som vert for levende og døde organismer. Montessoriskolen i Stavanger skal gi undervisning i engelsk slik at elevene ved utgangen av 7. klasse behersker engelsk i dagligtale og i enkelte faglige sammenhenger.

Hvilke midler vil Montessoriskolen i Stavanger ta i bruk?

Stavanger Montessoriskole skal undervise vesentlig etter montessorifilosofien, dette blir gradvis komplettert med PBL og prosjektarbeid på de høyere trinnene. Montessoriskolen i Stavangers lærerstab skal vesentlig bestå av montessoripedagoger med allmennlærerbakgrunn men også faglærere med høyere utdannelse. Montessoriskolen i Stavanger skal til enhver tid benytte seg av de mest brukte/relevante dataprogrammene på markedet, og lærerne skal til enhver tid være oppdatert i bruken av dem. Montessoriskolen i Stavanger skal bruke nyutviklet/selvutviklet undervisningsmateriell (fysisk materiale og databaserte simuleringer) i særskilte fag som bl.a. matematikk og naturfag. Montessoriskolen i Stavanger skal benytte moderne former for etterprøving av elevenes læreprosess, som skal bestå av offentlige, normerte prøver, montessoribasert registrering av innlærte og mestrede temaer, samt egenutviklede testprogrammer. Prinsippene for slike tester vil være tilgjengelig for elevenes foresatte.

Hvilke visjoner har Montessoriskolen i Stavanger?

Montessoriskolen i Stavanger skal være en barneskole som ivaretar og skjermer om barnets lærelyst og gir den best mulig start i utvikling av intellekt, følelsesliv og praktiske og sosiale ferdigheter. Montessoriskolen i Stavanger skal være en skole som evner å vurdere den enkelte elev på en holistisk måte slik at alle sider ved barnets utviklingsbehov, både de fysiske og de psykiske, blir ivaretatt. Montessoriskolen i Stavanger skal være et verksted for utvikling av tverrfaglig tenkning, problemløsning og etikk slik at evnen og lysten til å bruke kunnskap i beslutningsprosesseer innebærer: At eleven på individuelt grunnlag skal kunne utvikle seg maksimalt innenfor de faglige rammer som skolen settes opp. At eleven har eller kan erverve seg tilstrekkelig innsikt i et problem for at beslutningene brukes til det beste for enkeltmennesket i en sosial sammenheng.. Montessoriskolen i Stavanger skal være en barneskole som fremmer forståelse og respekt for flerkulturelle og flerspråkelige miljøer. Montessoriskolen i Stavanger skal til enhver tid søke å integrere foreldrene i elevenes læringsprosess via direkte inspirasjon, særskilt opplæring og via IKT-baserte løsninger. Montessoriskolen i Stavanger skal spesielt sørge for at hver elev viser ærbødighet og ydmykhet overfor bruken av kunnskap i samfunnet, slik at egne og andre faglige evner (uansett kategori) respekteres og verdsettes. Montessoriskolen i Stavanger skal til enhver tid være en skole som er orientert om foreldrenes forventninger til en moderne skole og alltid fremstå som ivrig og villig til å revidere sine undervisningsprinsipper i tråd med samfunnets forståelse av god undevisningsmetodikk. Montessoriskolen i Stavanger skal til enhver tid søke å modernisere montessorimateriellet slik man vil kunne forvente i et moderne og langsiktig pedagogisk perspektiv. Montessoriskolen i Stavanger skal være en barneskole som er åpen for alle interesserte, både foreldre, lærere og politikere, slik at erfaring og kunnskap om undervisning på barnetrinnet kan utveksles til beste for både offentlige og private skoler. Montessoriskolen i Stavanger skal ikke konkurrere med de offentlige skolene i Stavanger kommune, skolen er et supplement til tradisjonell skole.

«Jeg har lykkes i lære et flertall av de utviklingshemmede barna fra mentalsykehuset å lese og skrive så bra, at jeg lot dem delta i opptaksprøvene til en skole for normalt utviklede barn, og de klarte prøven … Mens alle beundret fremskrittene deres, lette jeg etter årsaken til at de vanlige skolers lykkelige, friske barn kunne bli holdt på et så lavt nivå at de i intelligenstestene kunne sidestilles med mine tilbakestående elever.» (Maria Montessori, Montessorimetoden 1909)